Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้ภาวะแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) โดยเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กรกฎาคม 2564
TOP