Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลการสำรวจตามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการประเมินผลการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลตามโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลตามโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้ภาวะแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนประเภทบุคคลทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) โดยเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กันยายน 2564
TOP