Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ปี 2564 ...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน ...

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ...

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจิรตและประพฤติ ...

TOP