Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565 ...

Mol-Thailand

ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่2/2565 ...

Mol-Thailand

ร่วมหารือการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ...

Mol-Thailand

ประชุมมอบหมายหน้าที่และวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2565 ...

Mol-Thailand

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่12 ประจำปี2565 ...

TOP