Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

รายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๔

pll_content_description

รายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เมือง จ.ชลบุรี  พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ จั่นทอง ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้แทนกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวกรจิรัฎฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี  เป็นผู้รายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ดังกล่า

 

TOP