Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ ” ปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ ”
ปีงบประมาณ 2565
     วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ ” ณ วัดหนองศรีสงวน หมู่ 4 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการมีงานทำ จำนวน 16 คน
 
 
 
TOP