Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

……………………………………

       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้    นายนิติ วิวัฒน์วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง  ขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงมอบหมายให้  นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565  โดยที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านแรงงาน และผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2565 และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ    ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

TOP