Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน

  นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน

  แรงงานจังหวัดชลบุรี
  • นายปรีชา ดวงเงิน

   นายปรีชา ดวงเงิน

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสุขจี ศุภไพบูลย์

    นางสุขจี ศุภไพบูลย์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวสุทธญาน์ อาจโนนเปลือย

     นางสาวสุทธญาน์ อาจโนนเปลือย

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล

      นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
      • นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล

       นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล

       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

     นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางปราญชลี บุญพรหมธีรกุล

      นางปราญชลี บุญพรหมธีรกุล

      พนักงานธุรการ ส.4
      • นางจิรารัตน์ ขจรเวคิน

       นางจิรารัตน์ ขจรเวคิน

       พนักงานทำความสะอาด
    • นางสาววรลักษณ์ ธีรนันทากุล

     นางสาววรลักษณ์ ธีรนันทากุล

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางสาวแสงระวี เกตุเกล้า

      นางสาวแสงระวี เกตุเกล้า

      นักวิชาการแรงงาน
      • นายทิวาพันธ์ จันทร์หอม

       นายทิวาพันธ์ จันทร์หอม

       พนักงานขับรถยนต์
TOP