Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร

  นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร

  แรงงานจังหวัดชลบุรี
  • นายปรีชา ดวงเงิน

   นายปรีชา ดวงเงิน

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสุขจี ศุภไพบูลย์

    นางสุขจี ศุภไพบูลย์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

     นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล

      นางสาวสุพัตรา พึ่งกุศล

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นายกิตติศักดิ์ สวนดอก

     นายกิตติศักดิ์ สวนดอก

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสุทธญาน์ อาจโนนเปลือย

    นางสาวสุทธญาน์ อาจโนนเปลือย

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล

     นางสาววัชรินทร์ เกษรอุบล

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     • นางจิรารัตน์ ขจรเวคิน

      นางจิรารัตน์ ขจรเวคิน

      พนักงานทำความสะอาด
    • นางปราญชลี บุญพรหมธีรกุล

     นางปราญชลี บุญพรหมธีรกุล

     พนักงานธุรการ ส.3
     • นายทิวาพันธ์ จันทร์หอม

      นายทิวาพันธ์ จันทร์หอม

      พนักงานขับรถยนต์
    • นางสาวแสงระวี เกตุเกล้า

     นางสาวแสงระวี เกตุเกล้า

     นักวิชาการแรงงาน
TOP