Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2566

TOP