Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564

pll_content_description

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564

**************

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงานประจำปี 2564 ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ต.บางทราย อ.เมือง     จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นางสาวกรจิรัฐฏ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมียอดทำบุญกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน   ปี 2564 จำนวน 7,119,982 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดเก้าสิบสองบาทถ้วน)

      ทั้งนี้มีการจัดทำโรงทานของกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

TOP