Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

       วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP