Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

     ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


       วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการ กระทรวงแรงงานพบประชาชนระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรปรประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

TOP