Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์

038285611

อีเมล

chonburi@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

โทรศัพท์ 0-3827-8582, 0-3828-5611

โทรสาร 0-3827-8582

E-mail : chonburi@mol.mail.go.th

TOP